جستجوی درمانگران

گفتار درمانی

بررسی اختلالات گفتاری و شروع برنامه درمانی

کار درمانی جسمی

ارزیابی و درمان اختلالات حرکتی

توانبخشی شناختی

بهبود عملکرد کودک در مهارت های شناختی و توجه و تمرکز

روانشناسی

مشاوره و روانشناسی کودک و خانواده و انجام تست ها

کار درمانی ذهنی

ارزیابی و درمان اختلالات توجه و تمرکز

نوروفیدبک

توانبخشی و درمان اختلالات اضطرابی و توجه و تمرکز از طریق دستگاه نورو فیدبک
2020-12-12

رشد شخصیت از نظریونگ

یونگ معتقد بود که شخصیت، یک رشته مراحل را طی می کند که به تفرد یا خودشکوفایی می انجامد. یونگ بر نیمه دوم زندگی تاکید کرد، دوره بعد از 35یا40 سالگی که فرد فرصت یکپارچه کردن جنبه های مختلف شخصیت و رسیدن به خودشکوفایی را دارد. با این حال، امکان تباهی یا واکنش های خشک و انعطاف ناپذیر نیز در این دوره وجود دارد. سلامت روان شناختی افراد میانسال، با توانایی آنها در برقرار کردن تعادل بین قطب های فرایندهای متضاد، ارتباط دارد. این توانایی، به موفقیت در گذراندن مراحل قبلی زندگی بستگی دارد.

مراحل رشد از نظر یونگ

یونگ مراحل زندگی را در چهار دوره کلی دسته بندی کرد: کودکی، جوانی، میانسالی، و پیری. او این سفر در زندگی را به سفر خورشید در آسمان تشبیه کرد، به طوری که درخشندگی خورشید بیانگر هشیاری است. خورشید اوایل صبح، کودکی است، پر از استعداد، اما هنوز درخشند

ارسال شده در روانشناسی توسط نادر حسینی
2020-12-12

تیپ های روان شناختی یونگ

یونگ غیر از سطوح روان و پویش های شخصیت، چند تیپ روان شناختی را مشخص کرد که از وحدت دو نگرش اساسی درون گرایی و برون گرایی و چهار کارکرد مجزای تفکر، احساس، حس کردن، و شهود، حاصل می شوند.

نگرش ها

یونگ نگرش را به صورت آمادگی برای عمل کردن یا واکنش نشان دادن در جهتی خاص تعریف کرد. او تاکید داشت که هر فردی از هر دو نگرش درون گرا و برون گرا برخوردار است، ولی یکی می تواند هشیار باشد، در حالی که دیگری ناهشیار است. مانند نیروهای متضاد دیگر در روان شناسی تحلیلی، درون گرایی و برون گرایی رابطه تعدیل کننده با یکدیگر دارند و می توانند با نقش مایه یانگ و یین نشان داده شوند.

درون گرایی

بر طبق نظر یونگ، درون گرایی برگرداندن انرژی روانی به درون، با جهت گیری به سمت ذهن گرایی است. درون گرایان با دنیای درونی خود با وجود تمام سوداری ها، خیال پرداز

ارسال شده در روانشناسی توسط نادر حسینی
2020-12-09

یونگ: روان شناسی تحلیلی

سطوح روان

یونگ مانند فروید، نظریه شخصیت خود را بر مبنای این فرض استوار کرد که ذهن یا روان، سطح هشیار و ناهشیار دارد.اما یونگ برخلاف فروید، معتقد بودکه مهم ترین قسمت ناهشیار از تجربیات شخصی حاصل نمی شود، بلکه از گذشته دور وجود انسان شکل می گیرد که آن را ناهشیار جمعی نامید. در نظریه یونگ، هشیار و ناهشیار شخصی اهمیت کمتری دارند.

هشیار

به عقیده یونگ، تصورات هشیار آنهایی هستند که خود(ego) درک می کند، در حالی که عناصر ناهشیار با خود رابطه ای ندارند. مفهوم خود(ego) یونگ از مفهوم خود فروید محدودتر است. یونگ خود(ego) را مرکز هشیاری می دانست، نه محور شخصیت. خود، شخصیت کامل نیست، بلکه باید خود(self) جامع تری که مرکز شخصیت و عمدتا ناهشیار است، آن را کامل کند. خود(ego) در فردی که از لحاظ روانی سالم است، نسبت به خود(self) ناهشیار، مقام دوم را دارد. بنا

ارسال شده در روانشناسی توسط نادر حسینی
2020-11-15

مکانیزم دفاعی

سرکوبی

اساسی ترین مکانیزیم دفاعی سرکوبی است، زیرا در مکانیزم های دیگر دخالت دارد. هر وقت خود با تکانه های ناخوشایند نهاد تهدید می شود، با سرکوب کردن آن تکانه ها از خودش محافظت می کند، یعنی، احساس های تهدیدکننده را به ناهشیار می راند. در خیلی از موارد، سرکوبی از آن پس در طول عمر ادامه می یابد. برای مثال، امکان دارد دختری برای همیشه خصومت خود را نسبت به خواهر کوچکترش سرکوب کند، چون احساس نفرت او اضطراب زیادی را به وجود می آورد. هیچ جامعه ای اجازه نمی دهد میل جنسی و پرخاشگری به صورت کامل و بی پروا ابراز شوند. در صورتی که رفتارهای خصمانه یا جنسی کودکانه تنبیه یا سرکوب شده باشند، آنها یاد می گیرند هر وقت که این تکانه ها را احساس می کنند، مضطرب شوند. گرچه این اضطراب به ندرت به سرکوبی کامل سایق های پرخاشگری و جنسی منجر می شود، ولی معمولا به سرکوبی محدود آ

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط نادر حسینی
2020-11-14

نظریه شخصیت فروید (روان کاوی)

سطوح زندگی روانی

بزرگترین خدمت فروید به نظریه شخصیت، کاوش او در ناهشیار و تاکید وی بر این موضوع بود که افراد عمدتا توسط سایق هایی برانگیخته می شوندکه آگاهی کمی از آنها دارند یا اصلا از آنها آگاه نیستند. از نظر فروید، زندگی روانی به دو سطح ناهشیار و هشیار تقسیم می شود. ناهشیار به نوبه خود، دو سطح متفاوت دارد: ناهشیار تمام عیار و نیمه هشیار. در روان شناسی فروید، سه سطح زندگی روانی برای مشخص کردن فرایند و مکان به کار رفته اند. البته، وجود مکان خاص صرفا فرضی است و چنین مکانی داخل بدن وجود ندارد. با این حال، فروید از ناهشیار و فرایندهای ناهشیار سخن گفت.

ناهشیار  (Unconscious)

ناهشیار در برگیرنده تمام سایق ها، امیال، یا غرایز است که خارج از آگاهی ما هستند، ولی اغلب کلمات، احساسات، و اعمال ما را برانگیخته می کند. گرچه ممکن است از رفتارهای آ

ارسال شده در روانشناسی توسط نادر حسینی
2020-11-14

شخصیت چیست؟

روان شناسان در رابطه با معنی شخصیت با هم تفاوت دارند. اغلب قبول دارند که کلمه شخصیت از واژه لاتین پرسونا به دست آمده است. پرسونا به ماسک نمایشی اشاره دارد که هنرپیشه های رومی در نمایش های یونانی بر چهره می زدند. این هنرپیشه های روم باستان، ماسک(پرسونا) را بر چهره می زدند تا نقش یا ظاهری کاذب را نمایش دهند. البته، این برداشت سطحی از شخصیت، تعریف مقبول نیست. وقتی روان شناسان از واژه شخصیت استفاده می کنند، به چیزی بیش از نقشی که افراد بازی می کنند اشاره دارند. گرچه یک تعریف واحد برای تمام نظریه پردازان شخصیت قابل قبول نیست، ولی ما می توانیم بگوییم که شخصیت الگوی صفات نسبتا دایمی و ویژگی های منحصر به فرد است که به رفتار شخص ثبات و فردیت می بخشد. صفات به تفاوت های فردی در رفتار، ثبات رفتار در طول زمان، و پایداری رفتار در موقعیت های مختلف کمک می کنند. صفات ممکن ا

ارسال شده در دسته بندی نشده, روانشناسی توسط نادر حسینی
2020-11-14

(ناروانی )لکنت زبان

  حرف زدن با دیگران اگر لکنت داشته باشد سخت است. ممکن است که در ادا کردن کلمات یا صداهایخاص گیر کنید. همچنین ممکن اس ت در حنجره خو د احساس گرفتگی و سفتی کنید! برای رهایی از لکنتشاید تابحال کلماتی که م یخواستید بگویید را عوض کرده باشید.  آسیب شناسان گفتار و زبان م یتوانند بهشما کمک کنند.   درباره لکنت: همه ما در زمانهای خاصی روانی گفتار خود را از دست داده ایم. بطور مثال اول صحبتمان”ممم” ، “آه” یا کلماتی مثل “میدونی..” اضافه میکنیم. یا صدا یا کلمه را بیشتر از یکبار میگوییم. به همهاین موارد ناروانی گفته م یشود. ناروانی شامل تکرار قسمتی از کلمه )آآآآاقا..(، کشیدن صدا )سسسسلام..(  و گیر در تولید صدا )دی… در حین ادای کلمه “دیگه”( میباشد. لازم به ذکر است که لکنت چیزی فراتر از ناروانی است. لکنت میتواند همراه با مشکلاتی همچون

ارسال شده در روانشناسی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
2020-10-26

اختلال ارتباط، زبان، و گفتار

به نظر می رسد اشتیاق انسان به ارتباط ، مانند نیاز انسان به غذا ، اساسی است. ارتباط خیلی زود آغاز می شود، هنگامی که کودک تلاش می کند تا نیازهایش را به والدین نشان دهد. نوزاد در ابتدا از گریه ، غرغر، ایما و اشاره و بیانات چهره ای برای رساندن پیام استفاده می کند در 3یا4 ماهگی کودک شروع به غان و غون و هجا گویی می کند_ استفاده از صداهایی که شبیه گفتار است و تقلید زبانی که کودک از ابتدای تولد شنیده است. سرانجام در حدود یک سالگی ، اولین کلمات پدیدار می شوند. این کلمات معمولا تکراری از صداها همچون ما_ ما ، دا _ دا ، یا پا_پا هستند. تعجب آور نیست که در بسیاری از زبان ها، این کلمات معنی پدر یا مادر می دهد؟ هیچ چیزی برای والدین هیجان انگیزتر از توانایی حیرت انگیز نوزادشان برای اکتساب گفتار و زبان در اولین سال زندگی نیست.

تعریف ارتباط ، زبا

ارسال شده در روانشناسی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی

2020-10-21

این آزمون برای سنجش ورود به دبستان ،تشخیص L.D،ارزشیابی مشکلات هیجانی،آسیب مغزی خصوصاً قطعه ی آهیانه ای راست به کار می رود و نیز در شناسایی کودکان عقب مانده واختلال OCD و ADHD و حتی روان پریشی کاربرد دارد. نیز برای سنجش ویژگیهای نوجوانان به کار می رود. این آزمون در سال1938 توسط لورتا بندر loreta bender تدوین شد . کوپیتز koppitz آن را برای سنجش رشدی دیداری حرکتی کودکان 5-11 بکار برد. مهمترین محاسن آن اجرای سریع آزمون است و یکی از چهار آزمونی است که مورد استفاده ی گسترده قرار گرفته است. آزمون بندر، علاوه بر کاربرد اصلی خود یعنی تشخیص آسیب مغزی، کاربرد‌های مهم دیگری هم دارد. در مورد جامعه کودکان، برای سنجش آمادگی کودکان برای ورود به دبستان، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی، ‌تشخیص کودکان دچار اختلال خواندن و ناتوانی یادگیری، ارزشیابی مشکلات هیجانی، مطالعه نارسایی‌های رشدی و همچنین به عنوان یک آ

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط نادر حسینی
2020-09-26

کودکان مبتلا به اختلال های هیجانی و رفتاری     Emotional and Behavior Disorders

تاریخچه اختلال های هیجانی و رفتاری

ما همیشه با درد و اندوه در مورد اختلال های هیجانی و رفتاری آگاه شده ایم . برای نسل ها متغیرهای شگف انگیزی به عنوان علل چنین مشکلات رفتاری در نظر گرفته می شد و مطابق با آن ، گستره وسیعی از درمان ها وجود داشت. دو قرن پیش تصور می شد که کودکان با مشکلات رفتاری در سیطره شیاطین ، دیوانه یا عقب مانده ذهنی هستند. زمانی که به آنها توجه شد ، آنها را در موسسه های بزرگ زندانی نموده و تلاش اندکی برای آموزش آنها صورت می گرفت. متخصصانی که با این کودکان مواجه می شدند ، اغلب پزشکان و کشیشان بودند. در اواخر دهه1800 از کودکانی که ظاهرا از همسالان خود متفاوت بودند در کلاس های ویژه بدون درجه بندی گذاشته می شدند و توجه کمی به افراد یا نیازهای ویژه می شد. جان ایتارد و ادو

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
رفتن به نوار ابزار