اختلالات رشد عصبی

اختلالات رشد عصبی

اختلالات رشد عصبی

اختلالات رشد عصبی گروهی از بیماری هایی هستند که در دوره رشد بروز می کنند.این اختلالات عموما در اوایل دوره رشد یعنی قبل از سن مدرسه شروع شده و با نقایص رشدی مشخص می گردند که سبب تخریب کارکرد شخصی ؛اجتماعی ؛تحصیلی یا شغلی وی می شوند.گستره این نقایص رشدی کاملا متفاوت و از یک محدودیت بسیار اختصاصی یادگیری یا کنترل کارکرد اجرایی شروع و به نقایص کلی مهارت های اجتماعی یا هوشی ختم می شود.اختلالات رشد عصبی اغلب با همدیگر بروز میکنند. تظاهرات بالینی برخی از این اختلالات شامل ترکیبی از علایم افزایش یا کاهش و تاخیر در دستیابی به نقاط عطف مورد انتظار رشدی است.برای مثال اختلال طیف درخودماندگی فقط وقتی تشخیص داده می شود که نقایص ارتباطات اجتماعی همراه با رفتارهای تکراری بیش از حد علایق محدود و پافشاری بر یکنواختی باشد.

1-کم توانی ذهنی         Intellectual Disabilities                  

2-اختلالات ارتباط  Communication Disorders

1-2-اختلال زبانLanguage Disorder    

2-2-اختلال صوت گفتار

3-2-اختلال فصاحت(لکنت)

4-2-اختلال ارتباط اجتماعی

3-اختلال طیف درخودماندگی  Autism Spectrum Disorder

4-اختلال کم توجهی –بیش فعالی  Attention-deficit/Hyperactivity Disorder

  ۱-۴-بی توجهی

2-4-بیش فعالی و تکانشگری

5-اختلالات یادگیری اختصاصی  Specific Learning Disorder

۱-۵اختلال در خواندن

2-5-اختلال در بیان نوشتاری

3-5-اختلال در ریاضیات

6-اختلالات حرکتی  Motor Disorders

۱-۶-اختلال هماهنگی رشدی

2-6-اختلالات حرکات قالبی

3-6-اختلالات تیک

1-3-6-اختلال توره

2-3-6-اختلال تیک حرکتی

3-3-6-اختلال تیک گذرا

7-سایر اختلالات رشد عصبی   Other Neurodevelopmental Disorders

۱-۷-اختلال رشد عصبی معین

2-7-اختلال رشد عصبی نامعین

برگرفته ازکتاب راهنمای تشخیص وآماری اختلال روانی (ویرایش ‍‍‍پنجم)ترجمه فرزینرضاعی وهمکاران